Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget er delt med Creative Commons BY-NC-SA og tar utgangspunkt i et opplegg laget av Aleksander Husøy.

“Among the Sleep” er et norskutviklet spill hvor man tar på seg rolle som en to år gammel gutt utsatt for omsorgssvikt. Spillet er interessant særlig til barne- og ungdomsarbeiderfaget i videregående skole, men også til samfunnsfag, KRLE/RE og engelsk både i ungdomsskolen og videregående skole.

Om spillet

“Among the Sleep” er et førstepersons-utforskningsspill hvor man opplever hjemmets mer eller mindre trygge omgivelser etter mørkets frembrudd gjennom øynene til en to-åring. I tillegg til opplevelsen av verden fra en knapp meters høyde, og frustrasjonen motoriske og kognitive ferdigheter som ikke er helt ferdig utviklet, tar spillet opp problemstillinger som alkoholisme, omsorgssvikt og samlivsbrudd – med et særlig fokus på hvordan dette oppleves for barnet. Med andre ord dekker spillet over mange områder som er særlig interessante å utforske for elever på barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Spillet er spillmekanisk enkelt, så det bør ikke være vanskelig for elevene å spille gjennom spillet. Det tar rundt 2 klokketimer å spille gjennom det.

Trailer
Gjennomspilling

Undervisningsmål

Som sagt er tematikken i spillet godt egnet for refleksjon omkring kompetansemål i barne- og ungdomsarbeiderfag i videregående skole.

Kompetansemål Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02-03)

 • gjøre rede for hva som kjennetegner alderstilpasset omsorg, tegn som tyder på omsorgssvikt, og ansvar og tjenestevei ved omsorgssvikt
 • gjøre rede for voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan den voksnes relasjonsferdigheter påvirker samspillet mellom barn og voksne
 • gjøre rede for betydningen av et godt selvbilde og en trygg identitet for barn og unges livsutfoldelse og skaperglede

Men det er også mer generelle kompetansemål i både samfunnsfag, KRLE/RE og engelsk som også kan brukes inn mot spillet, og som gjør at det fungerer godt som et tverrfaglig prosjekt.

Kompetansemål samfunnsfag

 • 10. trinn – “reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar”
 • Vg1/2 – “gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering”

I KRLE/RE er det kompetansemål knyttet til kjerneelementet “Kunne ta andres perspektiv” og “Etisk refleksjon” som kan være aktuelle å trekke inn i bruken av spillet.

Kompetansemål engelsk

 • 10.-trinn / Vg1 – “lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster”
 • Vg1 – “diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill”

Til dette spillet anbefaler vi at hele spillet gjennomføres i klasserommet. Spillet tar opp tema som kan være såre for enkelte elever – og du bør legge inn tid til debrief etter hver spilløkt for å diskutere og bearbeide inntrykkene fra spillet. Innholdet i spillet og arbeidet med det gjør at det passer best for elever fra 10. trinn og oppover.

Undervisningsforslaget legger opp til 2 x 90 minutters spilløkter med spilling og arbeid.

Slik kan du gjøre det

Det er mulig å la elevene spille “Among the Sleep” både som helklassespilling og i par. I begge situasjoner er det nyttig at det er spillkyndige elever som styrer gutten i spillet, slik at de er kjent med spillmekanikken som spillet bruker. Det er laget et arbeidsark knyttet til gjennomspillingen av spillet, både for programfaget i videregående skole, som også inkluderer samfunnsfag og KRLE/RE. Det andre arbeidsarket er knyttet til engelsk.

Uansett organisering er det greit å avbryte spillingen med 15-20 minutters mellomrom for å diskutere opplevelsene elevene har i fellesskap. Det er viktig at lærer legger til rette for drøfting og refleksjon mens elevene spiller. Dette kan foregå både muntlig og gjennom arbeidet med arbeidsarket.

Det er mange visuelt lyssvake sekvenser i spillet, så det bør spilles i et rom med dempet lys – uansett om det er på storskjerm eller enkeltmaskiner. Det hjelper også på den ubehagelige og skumle stemningen spillet skaper. Ikke glem å ha godt med lyd.

“Among the Sleep” -Arbeidsark

Før spilling

Spørsmål før første spilløkt

 • Hvem har hovedansvaret for å sikre barn en trygg oppvekst? Foreldre? Barnehage? Skole? Helsestasjonen? Andre instanser?
 • Hvilke omsorg er det en to-åring trenger fra foreldre og eventuelt barnehage?
 • Vi skal spille et spill hvor vi tar på oss rollen som et 2 år gammelt barn. Hva slags opplevelser tror dere dere vil møte i spillet?
 • Hvordan skiller spill seg fra andre fortellende medium som noveller og film?

Under spilling

I programfaget på videregående skole, samfunnsfag og KRLE/RE kan elevene jobbe med refleksjonsspørsmål etter ulike spilløkter.

Spørsmål til refleksjon etter første spilløkt

 • Hvordan opplever du stemningen i spillet?
 • Hvem er (representerer) den snakkende bamsen?
 • Kunne dette vært en situasjon hentet fra virkeligheten? Hvorfor og på hvilken måte?
 • Hvordan har barnet det?
 • Hvordan blir små barn påvirket av redsel og angst (for nære personer)? Vil dette være likt for større barn? Deg selv? Begrunn svaret.
 • Ved mistanke om omsorgssvikt, hva skal BUA gjøre?
 • Basert på hva dere vet om barns utvikling – er barnet i spillet troverdig?

Spørsmål til refleksjon etter andre spilløkt

 • Hva beskriver dette spillet?
 • Hvordan kan vi si at dette er et farlig oppvekstmiljø for en to- åring, fysisk og psykisk? Forklar og gi eksempler.
 • Hvem kan hjelpe barnet i dette oppvekstmiljøet?
 • Hvordan opplever du som spiller,  barnets omgivelser og samspillet med mor, hva lærer du om omsorgssvikt?
 • Hvordan kan vi arbeide med oppvekstmiljøet slik at alle barn får gode oppvekstvilkår?
 • Hvordan har mor det? Andre omsorgspersoner? Far?
 • Hvor er slekt og naboer? Offentlige instanser?
 • Hva er BUA sin rolle i et godt oppvekstmiljø?
 • Hvordan tror dere det vil det gå med dette barnet i ettertid? Bruk det dere har lært i samfunnsfag om sosialisering i refleksjonene deres.
“Among the Sleep” – Arbeidsark engelsk

Etter spilling

I engelsk er det naturlig nok en egen oppgave som passer best etter ferdig gjennomspilling.

English

 • Did you find the story to be convincing/engaging?
 • Who is the main character in this story?
 • What function does the teddy bear serve in the telling of this story?
 • The main character does not speak in this story – how are his thoughts and feelings conveyed to the player?
 • What themes does this game convey? Does it do so effectively?
 • Describe the “monster” the child meets in the game? What does he/she symbolize? Were you surprised by the ending? Why/Why not?
 • This story is told through the game medium. How does experiencing a story through a game differ from experiencing a story through a short story, a novel or a film?

Dette trenger du

“Among the Sleep” er tilgjengelig til Windows, macOS og Linux/Chromebook fra Steam, HumbleBundle og itch.io. Det er også tilgjengelig for Switch, Playstation og Xbox i deres respektive spillbutikker. HumbleBundle-utgaven inneholder både Steam-nøkler og en nedlastbar utgave av spillet. Prisen er mellom kr 120-240,- alt etter plattform.

På HumbleBundle og itch.io kan du laste ned en DRM-fri utgave som du kan installere på en minnepinne, slik at du kan spille spillet direkte fra minnepinnen.

Tips, idéer og forslag

Selv om spillet er enkelt kan det være noen sekvenser hvor elevene vil sette seg fast og ikke vite hva de må gjøre for å komme seg videre. Det kan derfor være lurt å ha en gjennomspilling tilgjengelig eller bruke YouTube-gjennomspillingen under.

Om man ikke har tid eller mulighet til å bruke hele spillet, kan essensen av opplegget brukes knyttet til rundt 90 minutter spilltid og med visning av denne videoen fra spillets sluttsekvens i fellesskap.

Spillpedagognivå – Middels
Teknisk middels – Spillet må kjøpes, lastes ned og installeres. Det krever en spillmaskin for å fungere godt.
Didaktisk middels – Koblingen mellom spillet og mål i læreplanen går via refleksjoner rundt innhold og opplever i spillet. Læreren må ha selv ha reflekter over dette og hjelpe elevene med å holde dette fokuset under spillingen, samtidig som en er åpen for andre opplevelser underveis.
Spillmekanisk middels – Spillet styres via mus og tastatur eller spillkontroller. Det er noen sekvenser hvor det er fordel at spilleren kjenner til denne måten å spolle på.